Стручни органи и тимови за школску 2022/23. год.

Стручни актив за развојно планирање:

1.Славица Бијелић, директор школе,

2. Маријана Пушић

3.Владан Игњатовић – представник Савета родитеља

4.Слађана Жарковић -представник школског одбора,

5.Дуња Лингуровски,представник ученичког парл.

6.Нада Пантелић, проф.раз.наставе, записничар

7.Драган Павловић, библиотекар

8. Ненад Игњатовић, наст. историје- координатор

Педагошки колегијум:

1.Славица Бијелић, директор школе,

2. Марија Савић, Маријана Пушић

3. Весна Бурнић, проф. разредне,

4. Невенка Видић проф. српског језика,

5. Милена Савић, проф. математике

Тим за вредновање и самовредновање рада школе

1.       Марија Савић, –координатор

2.       Славица Бијелић, директор

3.        Ивана Јовановић, проф. разредне наставе, записничар

4.        Милена Савић, проф. математике

5.        Јелена Радојичић,  проф. Енглеског језика

6.        Весна Бурнић, проф. разредне наставе

7.       Марија Мијаиловић, представник ученичког парл.

8.       Сандра Мишковић – представник Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1.      Славица Бијелић, директор

2.      Сара Рафаиловић-записничар

3.      Радивоје Милутиновић

4.      Александар Жуњић

5.      Драган Малешевић– координатор

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1.      Славица Бијелић, директор-координатор

2.      Шеф рачуноводства

3.      Секретар

4.      Марија Савић, педагог- записничар

5.      Владимир Јокић

6.      Владан Игњатовић, родитељ

7.      Дуња Лингуровски, представник ученичког парламента,

8.      Драган Петровић

Тим за  унапређење рада са ученицима ромске популације:

1.Драган Петровић, –координатор

2. Марија Савић, Маријана Пушић – педагози –записничар

3. Ненад  Блажић, проф. музичке културе

4.Славица Бијелић, директор

5.Светлана Аксентијевић проф. разр. наставе

Тим за здравствену заштиту, сарадњу са Црвеним крстом и хуманитарне активности

1.Гордана Крсмановић. -записничар

2. Владимир Јокић, вероучитељ

3.Немања Аресеновић, вероучитељ

4. Катарина Симић, координатор

5. Маријана Пушић, Славица Бијелић и Андријана Станојевић

Стручни актив за развој школског програма

1.Славица Бијелић, директор школе,координатор

2.Маријана Пушић- педагог-записничар

3.Драган Павловић, библиотекар,

4. Милена Савић, проф. математике

5. Светлана Аксентијевић проф. разр. наставе

6. Радивоје Милутиновић