Стручни органи и тимови за школску 2022/23. год.

 

1.Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања  и занемаривања 

 

 
Марија Савић координатор тима
Маријана Пушић   члан
Славица Бијелић члан
Љиљана Грк записничар
Све разредне старешине чланови
Загорка Богдановић представник Савета родитеља
Марија Мијаиловић представник Ученичког парламента
Слађана Жарковић представник Школског одбора
 2.Тим за инклузивно образовање  
Марија Савић координатор тима
Весна Бурнић члан
Маријана Пушић записничар
Све разредне старешине члан
Драган Петровић члан
3.Тим за професионални развој

запослених

 
Андријана Станојевић/Љиљана Предојевић координатор тима
Марија Савић члан
Јелена Радојичић записничар
Андријана Новаковић члан
Александар Жуњић члан
4.Тим за вредновање и

самовредновање

 
Марија Савић координатор тима
Славица Бијелић члан
Милена Савић члан
Јелена Радојичић члан
Весна Бурнић члан
Ивана Јовановић записничар
Представник Ученичког парламента члан
Представник Савета родитеља члан
5.Тим за развој међупредметних компетенција и

предузетништва

 
Драган Малешевић координатор тима
Радивоје Милутиновић члан
Сара Рафаиловић записничар
Славица Бијелић члан
Александар Жуњић члан
6.Тим за обезбеђивање квалитета и

развој установе

 
Славица Бијелић координатор тима
Миланка Раковић члан
Љиљана Грк члан
Марија Савић записничар
Владимир Јокић члан
Драган Петровић члан
Представник Савета родитеља члан
Представник Ученичког парламента члан
7.Тим за професионалну

орјентацију

 
Марија Савић координатор тима
Невенка Видић члан
Милена Савић члан
Ненад Игњатовић члан
Сара Рафаиловић записничар
Гордана Крсмановић члан
8.Тим за уређење школског простора и заштите животне средине

 

 
Верица Милојевић координатор тима
Драган Мандић члан
Слађана Жарковић члан
Катарина Аврамовић записничар
Драган Петровић члан
9.Тим за маркетинг и промоцију

школе

 
Славица Бијелић координатор тима
Марија Савић члан
Александар Жуњић члан
Драган Павловић члан
Светлана Аксентијевић записничар
10.Тим за КЈД школе  
Невенка Видић координатор тима
Ненад Блажић члан
Катарина Симић записничар
Драган Мандић члан
Сви учитељи чланови
11.Тим за реализацију школског

спорта

 
Предраг Старчевић координатор тима
Андријана Новаковић записничар
Светлана Аксентијевић члан
Сви учитељи чланови
12.Тим за унапређење рада са

ученицима ромске популације

 
Драган Петровић координатор тима
Славица Бијелић члан
Марија Савић члан
Маријана Пушић записничар
Ненад Блажић члан
Светлана Аксентијевић члан
13.Тим за здравствену заштиту, сарадњу са Црвеним крстом и хуманитарне активности  
Катарина Симић координатор тима
Маријана Пушић члан
Славица Бијелић члан
Драган Петровић члан
Владимир Јокић члан
Андријана Станојевић члан
Гордана Крсмановић записничар
14.Стручни актив за развојно планирање  

 

Ненад Игњатовић координатор тима
Нада Пантелић записничар
Славица Бијелић члан
Маријана Пушић члан
Драган Павловић члан
Владан Игњатовић представник Савета родитеља
Слађана Жарковић представник Школског одбора
Дуња Лингуровски представник Ученичког парламента
 

15. Стручни актив за развој школског програма

 
Славица Бијелић координатор
Маријана Пушић записничар
Драган Павловић члан
Милена Савић члан
Светлана Аксентијевић члан
Радивоје Милутиновић члан
16. Педагошки колегијум  
Славица Бијелић координатор
Марија Савић/Маријана Пушић члан
Весна Бурнић члан
Невенка Видић члан
Милена Савић члан